Az adóellenőrzés az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) hatályba lépésével jelentősen megváltozott.

Az Air. szerint az ellenőrzés – az előzetes irat vagy ennek hiányában – a megbízólevél kézbesítésével indul.

Idéntől már minden vállalkozás köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a NAV-val, ezért érdemes az elektronikus tárhelyünket naponta ellenőrizni, mivel az oda küldött elektronikus iratok hivatalosan kézbesítettnek tekintendők, ezért kézbesítési vélelem alapján jogerőre is tudnak emelkedni, úgy hogy arról adott esetben értesítést sem kaptunk.

Ilyen esetekben – az okostelefonok – világában nehéz olyan indokot találni, amellyel a kézbesítési vélelem utólag megdönthető.

Az ellenőrzés során az adóhatósággal nem a mindenki által ismert ÁNYK rendszeren keresztül tudunk kommunikálni, hanem beadványainkata NAV által erre rendszeresített E-Papír rendszerben tudjuk megküldeni az adóhatóságnak. Ebbe a rendszerbe ügyfélkapu azonosítónkkal tudunk belépni. Amennyiben társaságunk képviseletében járunk el, úgy a beadvány benyújtása előtt cégünk vagy egyéni vállalkozásunk cégkapu azonosítóját is meg kell adnunk.

Az Air. továbbra is biztosítja az adózó és képviselője részére az iratbetekintési jogot, azonban a törvény taxatíve kizárja az iratbetekintési jog gyakorlását bizonyos iratok (például döntés-előkészítő irat, minősített adatot tartalmazó irat) esetében.

A hivatalbóli eljárás során az ellenőrzési határdóidő az első eljárási cselekménnyel kezdődik és elméletben 90 nap áll a NAV rendelkezésére, kiemelt adózók esetében pedig 120 nap. Azonban az eljárási határidőt az ellenőrzést végző adóhatóság vezetője és a felettes szerve 90-90 nappal is meghosszabbíthatja.  Ki kell azonban emelnünk, hogy a korábban a határidő nyugvását előidéző eljárási cselekmények (például más adózó nyilatkozattételre történő felhívása, társhatóság- vagy például pénzintézet megkeresése) a továbbiakban az eljárási határidőt már nem érintik, azaz a határidő ebben az esetben is tovább folyik. Ebből következőleg az ellenőrzések várhatóan gyorsabban lezajlanak majd és az adóhatóság jogerős döntése is hamarabb várható.

Az ellenőrzés során az adóhatóság továbbra is ugyanazokat a tényállás-tisztázásához szükséges cselekményeket teheti meg, amelyeket a régi adózás rendjéről szóló törvény alapján. Így nyilatkozattételre hívhatja fel az adózót, okiratok benyújtását kérheti, szakértőt rendelhet ki, szemlét tarthat vagy tanút hallgathat meg, illetve az adózót iratrendezésre és az iratok fordításának benyújtására az kötelezheti.

Már a nyilatkozattételkor célszerű ügyvédhez fordulni és írásbeli nyilatkozattételre vonatkozó kérelmet előterjeszteni, mivel az adóhatóság sok esetben olyan adatokra vonatkozó nyilatkozatot vár az adózótól, amelyek több évvel korábban történtek, így az adózó a könyvelésének áttekintése nélkül nem tud a valóságnak megfelelő nyilatkozatot tenni az adóhatóság előtt. Ha az adózó a téves nyilatkozatát később helyesbíteni akarja, azt az adóhatóság nem minden esetben veszi kellő mértékben figyelembe, sőt, amennyiben a nyilatkozat és a könyvelés, a bevallások között ellentmondás van, a nyilatkozat alapján akár adóhiányt is megállapíthat, amely súlyos következménnyel jár az adózóra nézve.

Szintén fontos újítás, hogy amennyiben az adózó az elsőfokú, elmarasztaló döntés közlését követően a fellebbezési határidőn belül lemond a fellebbezési jogáról, akkor az adóhatóság a megállapított adóbírság összegét a felére mérsékli.

A jogalkotó pontosította a becslés szabályait is, ezen ellenőrzési módszer alkalmazásánál előírta a becslési adatbázis figyelembe vételét, amelyet a NAV a rendelkezésére álló bevallások alapján készít el és a KSH adatok alapján minden évben helyesbít. Ennek akkor lehet jelentősége, ha véleményünk szerint a környéken lévő, hasonló gazdasági teljesítménnyel rendelkező vállalkozások forgalmi adatait figyelembe véveaz adóhatóság becslését az adózóra kedvezően lehet helyesbíteni.

Amennyiben adóellenőrzés előtt áll vagy az adóellenőrzés már folyamatban van az Ön cégénél keresse meg Irodánkat az ellenőrzés megnyugtató lezárása érdekében.